รายงานประเมินตนเอง 2559

รายงานประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2559

**เพื่อความสะดวกในการอ่านเอกสาร กรุณาลงโปรแกรมอ่าน PDF หรือ คลิ้กดาวน์โหลดตามรายชื่อแต่ละหลักสูตร
ที่

วิทยาเขตนครสวรรค์
001 พระพุทธศาสนา นครสวรรค์
002 สังคมศึกษา นครสวรรค์
003 รัฐศาสตร์ นครสวรรค์
004 รัฐประศาสนศาสตร์ นครสวรรค์
005 ภาษาอังกฤษ นครสวรรค์
008 พระพุทธศาสนา ปริญญาโท นครสวรรค์
009 รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาโท นครสวรรค์
010 การบริหารการศึกษา ปริญญาโท นครสวรรค์
011 พุทธบริหารการศึกษา ปริญญาเอก นครสวรรค์
012 พระพุทธศาสนา ปริญญาเอก นครสวรรค์

หน่วยวิทยบริการ
013 การจัดการเชิงพุทธ อุทัยธานี
014 รัฐศาสตร์ อุทัยธานี
015 การจัดการเชิงพุทธ จังหวัดกำแพงเพชร
016 รัฐประศาสนศาสตร์ จังหวัดกำแพงเพชร
017 การจัดการเชิงพุทธ จังหวัดพิจิตร
018 รัฐประศาสนศาสตร์ จังหวัดพิจิตร