โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 59-60

โครงการวิจัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2559-2560

001-135-2559-นางสาวอนงค์นาฎ แก้วไพฑูรย์
002-149-2559-ดร.สามารถ สุขุประการ
003-155-2559-รศ.ดร.วรกฤต เถื่อนช้าง
004-162-2559-ดร.ศิริโรจน์ นามเสนา
005-163-2559-พระครูสิรีคีรีรักษ์, ดร.
006-165-2559-ดร.อภิชญาณัฐโศภา อบสิน
007-166-2559-ดร.สมบัติ นวลละออ
008-167-2259-พระครูนิวิฐศีลขันธ์, ดร.
009-168-2559-ดร.อัครเดช พรหมกัลป์
010-171-2559-พระเทพปริยัติเมธี, ผศ.ดร.
011-320-2560-พระศรีสมโพธิ, ดร.
012-321-2560-ดร.ศิริโรจน์ นามเสนา
013-322-2560-นายศศิกิจจ์ อ่ำจุ้ย
014-323-2560-ดร.ศิริโรจน์ นามเสนา
015-324-2560-พระศรีสุทธิพงศ์, ดร.
016-325-2560-ดร.กาญจนาณัฐ ประธาตุ
017-327-2560-ดร.ปฏิธรรม สำเนียง
018-328-2560-นายวัฒนะ กัลยาพัฒนกุล
019-329-2560-ดร.สมบัติ นวลระออง
020-330-2560-ดร.อัครเดช พรหมกัลป์
021-331-2560-ผศ.ดร.สุพรต บุญอ่อน
022-332-2560-นางสาวพูลลาภ จันทร์เฉลิม
023-333-2560-ดร.สามารถ สุขุประการ
024-335-2560-พระครูนิวิฐศีลขันธ์, ดร.
025-336-2560-นางสาวอนงค์นาฏ แก้วไพฑูรย์
026-337-2560-พระเทพปริยัติเมธี, ผศ.ดร.
027-358-2560-พระครูสิริคีรีรักษ์, ดร.