ประชุมประชาพิจารณ์ตัวบ่งชี้ใหม่ ประกันคุณภาพการศึกษา

0
ประธานหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร เข้าร่วมประชุมประชาพิจารณ์ ในวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องเรียน หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ 2203
Share.

About Author