Author Chakrit3430

ข่าวภายใน
0

ประธานหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร เข้าร่วมประชุมประชาพิจารณ์ ในวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องเรียน หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ 2203

ข่าวภายใน
0

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ สำนักวิชาการ มจร. วิทยาเขตนครสวรรค์ จัดโครงการอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่นิสิตเรื่องประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีพระมหาไฮ้ ธมฺมเมธี ผู้อำนวยการสำนักวิชาการเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและกล่าวให้โอวาทแก่นิสิตผู้เข้าอบรมสัมมนา หลังจากพิธีเปิด เป็นการรับฟังบรรยายให้ความรู้แก่นิสิต เรื่อง “นิสิตกับการประกันคุณภาพการศึกษา”…

ข่าวภายใน
0

วันศุกร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ผู้บริหาร คณาจารย์ วิทยาเขตนครสวรรค์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการและปฏิบัติการ เรื่อง “จัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.)” โดยมีพระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ…

ข่าวภายใน
0

ประชุมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา Improvement Plan (ระดับหลักสูตร) เพื่อนำผลการประเมินคุณภาพการศึกษาและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ของประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อนำมาดำเนินการปรับปรุง พัฒนา และจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรต่อไป ชี้แจงให้ความรู้แก่คณาจารย์ในการจัดทำ Improvement Plan โดย พระมหาไฮ้…

เอกสารดาวน์โหลด
0

เอกสารรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

เอกสารดาวน์โหลด
0

รายงานผลการประเมิน ความพึงพอใจของนิสิต ต่อคุณภาพสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการบริการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ข่าวภายใน
0

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา เข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร สาขาวิชารัฐศาสตร์ วันจันทร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้อง ๒๑๐๓ อาคารหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

เอกสารดาวน์โหลด
0

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

1 2 3 8