อบรมสัมมนาให้ความรู้แก่นิสิตเรื่องประกันคุณภาพการศึกษา 0 BY ชาคริต ON 16/09/2019

0
วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ สำนักวิชาการ มจร. วิทยาเขตนครสวรรค์ จัดโครงการอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่นิสิตเรื่องประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีพระมหาไฮ้ ธมฺมเมธี ผู้อำนวยการสำนักวิชาการเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและกล่าวให้โอวาทแก่นิสิตผู้เข้าอบรมสัมมนา หลังจากพิธีเปิด เป็นการรับฟังบรรยายให้ความรู้แก่นิสิต เรื่อง “นิสิตกับการประกันคุณภาพการศึกษา” โดย รศ.ดร.สุพรต บุญอ่อน และ ดร.ปฏิธรรม สำเนียง อาจารย์ประจำวิทยาเขตนครสวรรค์ และในช่วงบ่ายเป็นการให้นิตเข้ากลุ่มเพื่อทำกิจกรรมการเขียนโครงการ และนำเสนอโครงการต่อวิทยากร สรุปประเด็น และตอบข้อซักถาม ณ ห้องประชุมอาคารหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

อบรมสัมมนาให้ความรู้แก่นิสิตเรื่องประกันคุณภาพการศึกษา

Share.

About Author