โครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการและปฏิบัติการ 2562

วันศุกร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ผู้บริหาร คณาจารย์ วิทยาเขตนครสวรรค์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการและปฏิบัติการ เรื่อง “จัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.)” โดยมีพระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ และกล่าวให้โอวาทผู้เข้าร่วมประชุม และการบรรยายให้ความรู้เรื่อง “การจัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.)” โดยวิทยากรพิเศษ อาจารย์ไฉไลฤดี ยุวนะศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ ห้องประชุมอาคารหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ